Day: April 27, 2021

วัคซีนมาลาเรียของออกซฟอร์ดดีเกินเกณฑ์อนามัยโลกวัคซีนมาลาเรียของออกซฟอร์ดดีเกินเกณฑ์อนามัยโลก

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเผยผลการทดสอบวัคซีน “เมทริกซ์-เอ็ม” เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ให้ผลสูงถึง 77% ถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวตัวแรก ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก ...

“วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ครั้งแรก ควรศึกษาอะไรบ้าง“วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ครั้งแรก ควรศึกษาอะไรบ้าง

“วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ครั้งแรก ควรศึกษาอะไรบ้าง ประกันสุขภาพคือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ (แต่หากเป็นประกันอุบัติเหตุ ก็จะคุ้มครองเฉพาะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น) ก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกันสุขภาพต้องรู้ก่อนว่าจ่ายแล้วคุ้มครองอะไรบ้าง ...